Continu Screening

Home > Continu Screening

Belangrijk!! Het nieuwe personenregister Wat gaat er veranderen?

Op 1 maart 2018 gaat het nieuwe personenregister van start. Wat gaat er veranderen? Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouder en hun volwassen huisgenoten continu gescreend. Per 1 maart 2018 zal deze continu screening uitgebreid worden naar alle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Maar wat gaat dit betekenen voor uw opvang?

Wie moet zich inschrijven?

Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven. Voor de gastouderopvang zal dit betekenen:

  • Gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • Houders en bestuurder van gastouderbureaus
  • Personen die wonen of tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie, waaronder ook stagiaires, vrijwilligers en uitzendkrachten

Wat vertaan we onder structurele aanwezigheid?

Als richtlijn geldt: iemand is structureel aanwezig als diegene minstens één keer per drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren aanwezig is op de opvanglocatie. Een voorbeeld hiervan is de schoonmaakster die twee keer in de week tijden de opvang langskomt. Zij moet zich inschrijven in het personenregister. Maar ook de ouders die langskomen tijden de opvanguren, of de buurvrouw die iedereen week koffie komt drinken en langer dan een half uur aanwezig is.

Hoe kan iemand zich inschrijven?

Het inschrijvingsproces bestaat uit twee stappen:

Stap 1: Inschrijven (actie gastouder) Gastouders moeten zich vanaf 1 maart 2018 met DigiD inschrijven op http://www.duo.nl/personenregisterkinderopvang. Inschrijven is eenvoudig en duurt hoogstens enkele minuten. De meeste gegevens zullen automatisch ingevuld worden. Kies op welke manier je op de hoogte gehouden wilt worden over het personenregister (e-mail of berichtenbox). Vul zelf je VOG-kenmerk toe. Dit kenmerk is te vinden rechtsboven op je VOG. Inschrijven is tot 1 juli 2018 gratis. Daarna kost het 12 euro per inschrijving. Werk je voor meerdere gastouderbureaus? Zorg er dan voor dat je tijdig door alle gastouderbureaus gekoppeld bent.

Stap 2: Koppelen (actie gastouderbureau) Let op: inschrijving en koppeling zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang. De houder van het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de inschrijving en koppeling van alle inschrijfplichtingen binnen zijn organisatie. Als dit niet op tijd gebeurt, kan de houder van het gastouderbureau een boete krijgen van de gemeente. – Uitschrijven Een gastouder kan zich alleen uitschrijven uit het LRK wanneer deze niet meer gekoppeld is aan een gastouderbureau. Het gastouderbureau dient de koppeling ongedaan te maken.

Wie heeft toegang tot het register?

Het personenregister is niet openbaar. Wie ingeschreven staat, kan altijd zijn gegevens inzien. Verder mogen de volgende instanties gebruik maken van het register:

  • Dienst Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt het register voor continue screening.
  • De kinderopvangorganisatie waaraan iemand gekoppeld is. Deze kan de naam, geboortedatum, het burgerservice nummer en het kenmerk van VOG zien.
  • De GGD gebruikt het register om te controleren of de VOG niet verouderd is en iedereen op de opvanglocatie ingeschreven staat en gekoppeld is aan de juiste organisatie. Hierdoor is de papieren VOG niet meer nodig.
  • DUO beheert het register en handelt de signalen uit de continue screening af.

Wanneer moet iemand zich inschrijven?

De inschrijftermijn is niet voor iedereen gelijk:

  • Omdat stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen nu nog niet gescreend worden, moeten zij op 1 maart 2018 of direct daarna ingeschreven en gekoppeld zijn. Op het moment van inschrijven mag hun VOG maximaal 2 maanden oud zijn. Na het inschrijven moet de houder hen zo snel mogelijk aan de organisatie koppelen. Dat is wettelijk verplicht
  • Gastouders en vaste medewerkers worden nu al continu gescreend. Daarom krijgen zij lager de tijd om zich in te schrijven. Zij moeten voor 1 juli 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn. Het is aan te raden ook hen zo snel mogelijk in te schrijven, zodat het gastouderbureau voldoende tijd heeft om alles te regelen. Voor het inschrijven kunnen ze gebruik maken van hun bestaande VOG, als deze is afgegeven na 1 maart 2013.