Onze pedagogische visie

Home > Onze pedagogische visie

Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op de visie van Voel je Thuis.

Kenmerkend aan deze visie is de omgang met kinderen.  Een gastkind moet met plezier in een veilige en vertrouwde omgeving opgroeien. Deze visie is uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan van Voel je Thuis  en zorgt ervoor dat vraagouders en gastouders met elkaar in gesprek blijven en zo het niveau van de gastouderopvang hoog houden.

Visie op de ontwikkeling
Voel je Thuis gaat er vanuit dat kinderen een natuurlijke behoefte hebben om zich te ontwikkelen. Elk kind doet dat in zijn eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Een kind ontwikkelt zich door een wisselwerking tussen natuurlijk aanleg en ervaring die het uit zijn omgeving opdoet.

Visie op de opvoeding
In ons pedagogisch beleid staat het kind centraal. Het is onze taak de kinderen een veilige leef- en ervaringswereld te bieden, waarin zij zich in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen begrijpen dat ze samen leven en samen spelen met zowel kinderen als volwassenen. De dagelijkse dingen ( in en rond de huiselijke omgeving) zijn een inspiratiebron voor onze werkwijze.

Pedagogisch doel
Ons pedagogisch doel is dat kinderen respect en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, zowel bij zichzelf als voor hun omgeving, Het is belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te denken en te handelen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Met deze basisvaardigheden kunnen zij later hun eigen plek vinden in de maatschappij.

Pedagogische uitgangspunten:

  • Respect hebben voor alle kinderen en hen serieus nemen.
  • Luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben en hen inspraak geven
  • Kinderen een eigen verantwoordelijkheid geven
  • Kinderen zien en benaderen als een eigen individu
  • Kinderen keuzemogelijkheden bieden.

In ons pedagogisch beleidsplan beschrijven wij onze visie en uitgangspunten.
Pedagogisch Beleidsplan Voel je Thuis 2019

Tot Slot
Wij zijn een bureau dat laagdrempelig is. Dat naast de wet- en regelgeving waar we in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben, er voor u wil zijn. En het THUIS VOELEN belangrijk vindt in relatie kind – gastouder en de driehoek gastouder, vraagouder en bureau.